Aanvragen/Uitgeven

Uitgangspunten - Criteria - Procedure behandeling aanvragen - Uitbetalen en verantwoorden - Publiciteit

Uitgangspunten

De ondersteuning van het Torenfonds kan bestaan uit advisering, ondersteuning bij een subsidieaanvraag en/of een bijdrage uit de (beperkte) eigen fondsen van het Toprenfonds. Aanvragen van gelden voor maatschappelijke initiatieven zal laagdrempelig zijn. Uitgangspunt daarbij is wederzijds vertrouwen in de samenwerking tussen initiatiefnemers en het Torenfonds. Het is belangrijk dat de initiatiefnemers zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun project.

Het Torenfonds blijft gedurende het proces betrokken en biedt - waar dit mogelijk en passend is - ondersteuning. Dit kan ook het zoeken van een alternatieve financiering zijn.

 

Criteria

Het Torenfonds stelt aan het ondersteunen van initiatieven de volgende voorwaarden:

Inhoudelijk

 • Het initiatief draagt bij aan de verbetering van de leefbaarheid in de gemeente Zutphen.
 • Het voorstel heeft een maatschappelijk doel, dat de samenleving versterkt en verbindt.
 • Het initiatief is concreet benoembaar.


Organisatorisch

 • De aanvrager heeft met de aanvraag geen winstoogmerk.
 • Het initiatief richt zich op de gemeenschap, niet op het individu.
 • De aanvrager toont aan dat er een goed draagvlak is.
 • Het initiatief wordt samen met de doelgroep ontwikkeld.
 • De initiatiefnemers zijn bereid om:
  - verantwoordelijkheid te nemen;
  - zich in te zetten voor het realiseren van de bedoeling van hun initiatief;
  - hun ervaringen met anderen te delen;
  - hun ervaringen met het Torenfonds te delen;
  - met hun initiatief in de publiciteit te treden;
  - open te staan voor ondersteuning;
  - samen te werken met anderen.


Aanvragen

 • Het projectplan moet in het kort ingediend worden in een duidelijk, schriftelijk voorstel (bijvoorbeeld maximaal. A4).
 • Hierin staat wat men met het plan wil bereiken en voor wie.
 • Daarnaast wordt duidelijk aangegeven wanneer en hoe het initiatief wordt uit gevoer.
 • De globale kosten worden helder aangegeven.

 

Procedure behandeling aanvragen

Aanvragen worden beoordeeld door een advies commissie. Deze bespreekt de aanvraag zonodig met de initiatiefnemers en schrijft een advies op basis van de hierboven beschreven criteria. Het bestuur besluit over toekenning van de aanvraag op basis van dit advies. Initiatieven die een donatie toegekend krijgen, ontvangen hiervan een bevestigingsbrief met bijlagen. Door het retourneren van de akkoordverklaring wordt een overeenkomst aangegaan. In de bevestigingsbrief met bijlagen staat precies aangegeven wat partijen van elkaar mogen verwachten.
Ook de algemene voorwaarden die het fonds hanteert, maken deel uit van de genoemde bijlagen.

 

Uitbetalen en verantwoorden

Uitbetaling vindt plaats in onderling overleg en wordt vastgelegd in de overeenkomst; als het project aanschaf van materialen omvat, wordt contractueel vastgelegd dat deze bij stopzetting van het initiatief worden geretourneerd aan het Torenfonds. Deze kunnen ook een andere bestemming krijgen, waarbij een goed plan voorwaarde is voor de inzet.

Er vindt geregeld terugkoppe ling plaats over de voortgang van het project. In de gezamenlijke overeenkomst worden de hierover gemaakte afspraken vastgelegd.

Een gehonoreerd initiatief wordt afgerond met:

 • een inhoudelijke evaluatie;
 • een overzicht van inkomsten en uitgaven;
 • kopieën van bonnen van de gemaakte kosten.


In de verantwoording laten de initiatiefnemers zien, dat op verantwoorde wijze met de gelden is omgegaan. Specifieke afspraken over de verantwoording zijn in de gezamenlijke overeenkomst geregeld. Als de gemaakte kosten lager uitvallen dan verwacht gaan de initiatiefnemers direct in overleg met het Torenfo nds over hoe hiermee om te gaan.

 

Publiciteit

De initiatiefnemers maken in hun publiciteit melding van de ondersteuning door het Torenfonds. Zij mogen gebruik maken van het logo van het Torenfonds bij hun communicatie.